เกี่ยวกับโครงการ LEED

 

- LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) เป็นเกณฑ์ การประเมินอาคาร เขียวที่เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก ซึ่งถูกพัฒนาโดย U.S. Green Building Council ( USGBC )

- ระดับการรับรองอาคารตามเกณฑ์ LEED แยกตามระดับคะแนนที่แต่ละโครงการได้รับ ได้แก่ ระดับ Platinum ( 80 คะแนนขึ้นไป ) ระดับ Gold ( 60-79 คะแนน ) ระดับ Silver ( 50-59 คะแนน ) และระดับ Certified ( 40-49 คะแนน ).

- เกณฑ์การให้คะแนนของ LEED นอกจากจะ พิจารณาจากการออกแบบอาคาร แล้วยังรวมไปถึง ช่วงการก่อสร้างอาคารด้วย ดังนั้นการทำ คะแนน LEED จะต้องอาศัยความร่วมมือจากผู้ที่มี ส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการในทุกส่วน ได้แก่ เจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้จัดการอาคาร ( Building operators ) และผู้รับ เหมาโครงการ Pearl Bangkok เข้ารับการรับรองตามมาตรฐาน LEED 2009 for Core & Shell

- โครงการ Pearl  Bangkok เข้ารับการรับรองตามมาตฐาน LEED 2009 for Core & Shell

- การที่โครงการได้รับการรับรองตามมาตรฐานนี้ จะเอื้อประโยชน์ต่อผู้เช่าในอนาคต ให้สามารถทำ การรับรองตามมาตรฐาน LEED CI (Commercial Interior) ได้ง่ายขึ้น


มาตรฐาน LEED ให้ความสำคัญกับเรื่องต่อไปนี้

Sustainable Sites
Water Efficiency
Indoor Environmental Quality
Materials & Resources
Enerygy & Atmosphere
Innovation & Design
 

 
Awareness & Education

 

  สถานที่ตั้งโครงการเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Site)

 

 โครงการ Pearl Bangkok ตั้งอยู่ในพื้นที่ในเขตเมืองที่มีความหนาแน่นสูงพร้อม ทั้งมีระบบโครงสร้างพื้นฐานสามารถเดินทางมายังโครงการด้วยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้า BTS และรถประจำทาง พร้อมทั้งมีบริการขั้นพื้นฐาน (Basic services) อยู่มากมาย ภายในระยะที่สามารถเดินจากโครงการไปถึงได้

- โครงการมีส่วนช่วยในการลดมลพิษ และส่งเสริมสุขภาพของผู้ใช้อาคารโดยจัดที่ จอดรถจักรยาน ห้องอาบน้ำ และตู้ล็อคเกอร์ ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้จักร ยาน เพื่อให้เป็นทางเลือกในการเดินทาง

- ลดการมีพื้นถนน (Hard surface) โดยรอบอาคาร ด้วยการออกแบบที่จอดรถ อยู่ใต้ดินทั้งหมด และเลือกใช้หลังคาสีอ่อนเพื่อช่วยลดปรากฏการเกาะเมืองร้อน (Urban heat island)
 


1. การส่งเสริมทางเลือกในการเดินทาง

 • ตั้งอยู่ในทำเลที่สามารถเดินทางได้สะดวก และมีขนส่งสาธารณะรองรับ


 

 • สำรองที่จอดสำหรับรถยนต์ประหยัดพลังงาน
 • จัดเตรียมที่จอดรถจักรยาน และห้องอาบน้ำ
   

 
 • พื้นที่จอดรถใต้ดินช่วยลดขนาดของพื้นคอนกรีตที่สะสมความร้อน และหลังคาสีอ่อนช่วยสะท้อนแสง ทำให้ลดการเกิด heat island 

 

  พลังงานและบรรยากาศ  (Energy and Atmosphere)

- โครงการ Pearl Bangkok สามารถลดการใช้พลังงานลง 16% จากการใช้ระบบ ปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพ (HVAC System) ติดตั้งหลอดไฟ T8 LED แทนหลอด T8 Fluorescents ติดตั้งเซ็นเซอร์แสงอาทิตย์ (Daylight sensor) และเลือกใช้กระจก เคลือบสาร low-E

- เพื่อการดำเนินการของอาคารประหยัดพลังงาน อุปกรณ์ระบบปรับอากาศและระ บบแสงสว่างถูกควบคุมด้วยระบบอาคารอัตโนมัติ (Building automation system)

- นอกจากการตรวจวัดพลังงานแยกสำหรับแต่ละพื้นที่เช่า อาคารยังมีการติดตั้ง ระบบตรวจวัดการใช้พลังงานแยกสำหรับแต่ละระบบเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุง การใช้พลังงานของอาคารในอนาคต

ลดการใช้พลังงานรวมของอาคาร จากส่วนต่างๆ

 • ลดการใช้พลังงานรวมของอาคาร จากส่วนต่างๆ 
  • Chiller ประสิทธิภาพสูง
  • หลอดไฟ LED T8
  • Daylight sensor
  • กระจก Insulated Low-e
 • ลดการใช้พลังงานในระบบปรับอากาศ 
  • เลือกใช้กระจกกันความร้อน เคลือบสาร low-emitting
  • กรุฉนวนกันความร้อนที่ด้านในของผนังกระจกส่วนทึบ


    
 • ระบบ BAS หรือ Building Automation System
 • แยกมิเตอร์เพื่อวัดการใช้ไฟจากส่วนต่างๆ ได้แก่ ระบบปรับอากาศ ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ปลั๊กส่วนกลาง และส่วนผู้เช่า
   
 

  การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (Water Efficiency)

 

- โครงการ Pearl Bangkok ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้น้ำอย่าง มีประสิทธิภาพ ได้แก่ ก๊อกน้ำที่มีอัตราการไหลต่ำและมีระบบ ควบคุมอัตโนมัติ (Automatic sensor) รวมทั้งโถสุขภัณฑ์และโถปัสสาวะที่ใช้วาล์วประหยัดน้ำ

- น้ำเสียมากกว่า 50% ได้ถูกนำไปบำบัดและนำกลับมาใช้กับโถ สุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ หอระบายความร้อน ( cooling tower ) และรดน้ำต้นไม้ภายในโครงการ

- ภายในโครงการปลูกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย โดยน้ำเสียที่ถูกบำบัดจะนำมารดน้ำต้นไม้ได้อย่างเพียงพอ ทำให้ไม่ต้องใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้


ก๊อกน้ำที่มีอัตราการไหลต่ำพร้อมด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ


 

 •  วางเซนเซอร์ไว้ในจุดที่ใกล้กับมือ เพื่อการตรวจจับที่แม่นยำ โดยเซนเซอร์ถูกวางไว้ภายในช่องที่น้ำไหล


บำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้กับโถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะ หอระบายความร้อน (Cooling tower) และรดน้ำต้นไม้
 


 

 • โถสุขภัณฑ์ใช้น้ำ 4.5 ลิตร จากปกติ 6 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
 • โถปัสสาวะชาย (ชั้นใต้ดิน) ใช้น้ำ 2.3 ลิตร จากปกติ  3.7 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
 • โถปัสสาวะชาย (ชั้น1-25) ใช้น้ำ 1.6 ลิตร จากปกติ  3.7 ลิตร ต่อการกด 1 ครั้ง
 • ก๊อกน้ำใช้ระบบเซ็นเซอร์ โดยใช้น้ำ 0.4 ลิตร จากปกติ 0.9 ลิตรต่อการเปิด 1 ครั้ง
 • สวน : จากการเลือกต้นไม้ที่ต้องการน้ำน้อย ทำให้ใช้น้ำในการรดน้ำต้นไม้ 750 ลิตรต่อวัน จากปกติ 1500 ลิตรต่อวัน
 

  วัสดุและทรัพยากร   (Materials and  Resources)

ส่งเสริมให้ผู้ใช้อาคารแยกขยะของตนเอง โดยจัดถังขยะสำหรับขยะ รีไซเคิลแต่ละประเภทไว้ในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ สามารถนำขยะไปรีไซเคิลได้ง่าย ลดปริมาณขยะที่นำไปฝังกลบ
ใช้วัสดุก่อสร้างที่มีส่วนประกอบของวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการสกัดและ สร้างวัสดุใหม่
ใช้วัสดุก่อสร้างที่มาจากทรัพยากรในท้องถิ่นเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขนส่ง
มีการจัดการขยะจากวัสดุก่อสร้างโดยการนำกลับไปใช้ใหม่หรือรีไซเคิลเพื่อลดการนำขยะไปฝังกลบและลดการนำทรัพยากรใหม่เข้ากระบวนการผลิต

การใช้วัสดุ และทรัพยากร

 • ใช้วัสดุที่มีส่วนผสมของการ recycle เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งได้แก่เหล็ก กระจก อลูมิเนียม  
  • เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และลดผลกระทบจากการนำทรัพยากรธรรมชาติใหม่มาใช้
 • วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 32.38% เป็นวัสดุภายในประเทศ  
  • ลดผลกระทบจากการขนส่ง
 • แผนการจัดการขยะแต่ละชนิดที่เกิดในไซต์ก่อสร้าง
   
 

  คุณภาพสภาพแวดล้อมในอาคาร (Indoor Environmental Quality)

 

 • โครงการ Pearl Bangkok ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยจัด ให้มีพื้นที่สูบบุหรี่ภายนอกอาคารที่ห่างจากช่องเปิดและช่องนำ อากาศเข้า

 • ส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคารโดยการเพิ่มอากาศบริสุทธิ์มากกว่าค่ามาตรฐาน 30% และมีการติดตั้งเซนเซอร์วัดการนำ อากาศบริสุทธิ์เข้ามาในอาคาร เพื่อตรวจสอบว่าอัตราการระบาย อากาศยังคงอยู่ในระดับที่ต้องการ

 • ในพื้นที่เช่ามีการติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (Thermostat ) เพื่อให้ผู้เช่าสามารถปรับอุณหภูมิได้เฉพาะพื้นที่สำหรับ การตกแต่งภายในเลือกใช้สี, สารเคลือบ ยาแนว และวัสดุประสาน ที่มีค่า VOC ต่ำเพื่อลดการปนเปื้อนของอากาศในอาคาร การเลือกกระจกที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยให้สามารถเปิดช่องเปิดใหญ่เพื่อให้แสงธรรมชาติผ่านเข้ามาในอาคารโดยที่ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ผ่านเข้ามาน้อย ทำให้ไม่กระทบต่อการใช้พลังงานในอาคาร

 


 

สภาพแวดล้อมภายในอาคาร

 • จัดเตรียมสถานที่สำหรับสูบบุหรี่ 

 


 

 

 • Pearl Bangkok มีการนำอากาศภายนอกเข้ามามากกว่ามาตรฐาน 30% โดยที่มีจุดนำเข้าอากาศอยู่ที่ชั้น B1-L5 และส่วนบนสุดของ Tower โดยที่แต่ละจุดมีการติดตั้ง Filter กรองอากาศ และ Airflow sensor เพื่อทำให้ปริมาณอากาศบริสุทธิ์อยู่ในระดับที่ออกแบบไว้

 


 

 

 • การตกแต่งภายในเลือกใช้กาวและสีที่มีสารพิษต่ำ (Low VOC)  

 • ผลกระทบของสาร VOCs ต่อระบบต่าง ๆ ของร่างกายมนุษย์

  • ไม่สบายหายใจไม่สะดวก เคืองตา ระคายคอ จมูก ปวดศีรษะเป็นไข้

  • ผลกระทบต่อภูมิคุ้มกัน  ระบบภูมิคุ้มกันลดลง  ติดเชื้อได้ง่าย

  • ผลต่อระบบประสาท  กดประสาททำลายประสาทส่วนกลาง ทำให้ง่วงนอน วิงเวียนศีรษะ ซึมเศร้า หมดสติ

  • ผลกระทบต่อสุขภาพด้านอื่น ๆ เช่น ระบบพันธุกรรม ระบบฮอร์โมน ระบบสืบพันธุ์ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดได้
   มีผลกระทบต่อ ตับและไต